fbpx Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin sklepu internetowego www.stworzwlasnastrone.pl/sklep

§1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego Media in Motion, Katarzyna Nowak, ul. Nowowiejska 17, 34-115 Łączany, NIP: 5512542020, https://stworzwlasnastrone.pl/

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną Media in Motion, Katarzyna Nowak, ul. Nowowiejska 17, 34-115 Łączany, zwanym dalej Sprzedawcą, a także określa postępowanie reklamacyjne.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://stworzwlasnastrone.pl/
 2. Sprzedawca Media in Motion, Katarzyna Nowak, ul. Nowowiejska 17, 34-115 Łączany.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę Produktu.
 10. Operator płatności – System płatności PayPro S.A. (Przelewy24) ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-23-08-495,
 11. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 13. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
 14. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności
 15. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 16. Rachunek bankowy sprzedawcy 54 1140 2004 0000 3102 7622 2071.

§3 Produkty

 1. Sklep oferuje produkty cyfrowe i usługi świadczone drogą elektroniczną, m.in.:
  • ebooki
  • konsultacje online
  • audyt strony www
 2. Wysyłka produktów cyfrowych następuje drogą elektroniczną do 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

§4 Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@stworzwlasnastrone.pl

§5 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

§6 Ceny w Sklepie

 • Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 • Całkowita kwota płacona przez Klienta obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy (w przypadku produktów fizycznych). O wysokości wszystkich kosztów Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

§7 Umowa Sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu, Klient wykonuje następujące czynności:
  • dodaje Produkt do koszyka, klikając przycisk “Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka, klika w przycisk “Przejdź do płatności”,
  • wypełnia Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,
  • akceptuje warunki Regulaminu,
  • klika w przycisk “Kupuję i płacę”.
  • po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient wybiera sposób płatności i zostaje przekierowany do strony z danymi Sprzedawcy do przelewu. Aby płatność została uznana za skuteczną, musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia,
 2. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§8 Płatności

 1. Dostępne są następujące metody płatności:
  • płatności elektroniczne Przelewy24
  • przelew bankowy
 2. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są określone w formularzu zamówienia.

§9 Konto w Sklepie

 1. W momencie składania zamówienia Klient może założyć bezpłatne konto.
 2. Założenie konta jest bezpłatne, Klient może w każdym momencie je usunąć, bez podawania przyczyn i konsekwencji.
 3. Konto zostaje założone automatycznie podczas składania zamówienia. Formularz rejestracyjny i podać: imię i nazwisko, adres, oraz adres e-mail oraz login i hasło.
 4. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła umieszczonego w formularzu rejestracyjnym.
 5. Aby zlikwidować konto należy skontaktować się ze sprzedawcą na adres podany w §4 niniejszego Regulaminu.

§10 Reklamacje

 1. Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorca działający na prawach konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §4 Regulaminu. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem. 5.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi opłaty poniesione za Produkt.

§11 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 4. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§12 Rozpatrywanie roszczeń

 1. Sprzedawca zgadza  się  na  rozwiązanie  ewentualnych  sporów  wynikających  z umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.
 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie rozpatrywania roszczeń stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 3. Konsument oraz przedsiębiorca działający na prawach konsumenta mogą wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:
  • zwrócenie się  do stałego  polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Szczegółowe informacje  dotyczące  możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§13 Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacji Produktu